Thông báo về kế hoạch học tập Online trong thời gian dịch Covid-19

CÔNG TY CPPT GD TÂM LÝ Á CHÂU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH & TÂM LÝ Á CHÂU

Số: 23/CV/TLAC

V/v: Thông báo chính sách học tập online

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh Phúc

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH VÀ LỊCH HỌC TẬP ONLINE

(Dành cho Học sinh)

  • Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2021-2022
  • Căn cứ vào kế hoạch nghỉ dịch Covid-19 và chỉ thị 16 của chính phủ
  • Căn cứ vào Nội quy-Quy định của Công ty CPPT Giáo dục Tâm lý Á Châu

Kính gửi CMHS!

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết theo chỉ đạo 16 của chính phủ, Trung tâm Tâm lý Á Châu thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Nhà nước và tiến hành giảng dạy, đào tạo chương trình học tập của học sinh Online tại nhà. Chương trình giáo dục này đảm bảo học sinh vẫn có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, có tâm lý vững vàng khi quay lại trường học, học sinh chủ động trong các hoạt động học tập của mình trong việc áp dụng CNTT vào chương trình học đường.

Vì vậy Trung tâm Tâm lý Á Châu gửi đến toàn thể HS và CMHS nội dung cụ thể như sau:

1/ Đối với học sinh dưới 5 tuổi: khuyến khích CMHS học tập online và hướng dẫn con

(Giáo viên xây dựng nội dung học tập theo ngày/tuần và hướng dẫn gia đình ôn tập cho con để đảm bảo tiến độ phát triển, học phí giáo án: 30%; CMHS giảng dạy theo nội dung giáo viên hướng dẫn)

2/ Đối với học sinh học Tiền tiểu học và 6 tuổi trở lên: Để giúp học sinh thích ứng với điều kiện học, rèn luyện kỹ năng, chủ động học tập, cải thiện một số yếu tố tâm lý khi bước vào môi trường học đường Trung tâm khuyến khích CMHS để con tự học với giáo viên CMHS có thể ngồi kèm thời gian đầu:  Học phí 70% (giảm 30% học phí offline).

3/ Đối với chương trình học tập chuyên sâu dành cho CMHS: Vẫn tiến hành qua zoom bình thường (Hình thức học 1-1 có trợ giảng kèm theo)

4/ Đối với chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho nhà chuyên môn: Tiến hành bình thường. Hoạt động trao giấy chứng nhận được thực hiện sau khi hết giãn cách.

5/ Hoạt động khác

Lưu ý: Hoạt động học tập online được trung tâm áp dụng từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 và có hiệu quả tích cực đến từng học viên. Các hoạt động đều là tự nguyện do gia đình đăng ký. Chính vì vậy CMHS cân nhắc và đăng ký theo tình hình của từng học sinh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên

-HĐQT (để b/c)

-Truyền thông, website

-Lưu: VT,HC, KT-HC

T/M TT Tâm lý Á Châu

(Đã ký)

 

 

GĐ. NGUYỄN THỊ NGUYỆT

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here